Saturday, July 25, 2015

تشییع جنازه میرزاده عشقی در سال 1303تشییع جنازه میرزاده عشقی در سال 1303

با چه رویی سخن از شادی ما می گویید
دستتان خونی و از عدل خدا می گویید
چه غلط ها که نکردید پس پرده ی دین
تف به درگاه خدایی که شما می گویید

"میرزاده عشقی"