Friday, July 10, 2015

ظریف در حاشیه مذاکرات هسته ایبیا گویم برایت داستانی   که تا تأثیر چادر را بدانی

مقامات جمهوری اسلامی در خارج اینگونه با زنها لاس می زنند 
و در داخل برای بیرون بودن چند تار مو از روسری اینگونه آنها را  سرکوب می کنند .