Friday, January 14, 2011

شعری از زری اصفهانی


از دریا که بر میگردم
موجها با من می آیند
سیگال ها
اردکها
و نیمکت های خالی

از دریا که بر میگردم
غروب با من می آید
با گلهایی بنفش که در دامن خود پنهان کرده است

از دریا که بر میگردم
دریا میماند
تک و تنها


No comments:

Post a Comment