Tuesday, December 02, 2014

اصلاح طلب ها در جمهوری اسلامی چه نوع جانورانی هستند !؟


خاتمی رئیس جمهور ولایت فقیه

آخوند روحانی رئیس جمهور برگزیده ولایت فقیه

تقاضای دیگر من اینست که توطئه گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد .