Sunday, December 07, 2014

عاشقانه های مهدی یعقوبیعاشقانه های « 22 » « 23 » « 24 »

میشود عقربه ها را آیا
به عقب برگرداند
میشود آیا که :
تا ابد در دل یک لحظه جادویی عشق
دست در دست تو در خلوت ناپیدا ماند
و غزلخوان و رها
تا ستیغ قلل رویاها
از رهی مملو از دشت شقایقها راند
لحظه ها را پر کرد
از شمیم نفست
و در آغوش نسیم سحری نام تو را
پاک و پاکیزه و ناب
با همه مستی خواند

میشود آیا باز
بال و پر زد بر گشت