Thursday, May 28, 2015

مزاحمین بانوان محترم بشدت مجازات خواهند شداین هم اطلاعیه ای علیه گشت های امر به معروف و نهی از منکر ( فضولی کردن در کارهای شخصی دیگران حتی لباس پوشیدن ) در سال 1357 که مزاحمین به بانوان را جنایتکار و خیانت پیشه خواند . 

جمعه- 18 اسفند 1357
امروز در دانشکده‌ی فنی تهران عده‌ای علیه حجاب اجباری راه‌پیمایی کردند. عده‌ای از موافقین نیز در این مکان حضور داشتند.
دفتر امام خمینی اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: «بر اساس خبرهای رسیده، گروه‌های جنایتکار و خیانت پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم شده و به ایشان توهین می‌کنند. مأموران کمیته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنین اعمالی را با نهایت شدت جلوگیری کنند. عاملین چنین اعمالی سریعا و به شدت مجازات خواهند شد.»