Friday, May 08, 2015

هشدار حزب الله : زنان به ورزشگاه بیایند زلزله به پا می‌کنیمحزب الله در نشریه یالثارات خود به آقای حسن روحانی بخاطر عبور از خطوط قرمز الهی هشدار جدی داده است 

انصار حزب‌الله در نشریه یالثارات الحسین خود آورده است:" دولت در یک اقدام سیستمی تمام اهتمام خود را برای زیر پا گذاشتن شرع مقدس به کار گرفته و پیش می‌رود و رسانه‌های فاسد از این روند حمایت می‌کنند و رسانه‌های مدعی ارزش‌ مداری نیز مشابه ادوار قبل برای سکوت خود دلایلی تراشیده و در مقابل منکر دم نمیزنند".
یالثارات همچنین نوشته است که، ۲۹ خرداد ماه امسال در دومین روز ماه رمضان قرار است دولت به اعتراف معاون زنان رئیس‌جمهور٬ اولین گام خود برای وارد کردن زنان به ورزشگاه‌ها را بردارد.

این نشریه هشدار داده است که، حدود ۴۰ روز باقی است تا مسئولین از این راه باطل برگردند یا آن‌که شاهد یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب‌الله باشند.

به‌ نوشته یالثارات، حزب‌الله به سیاق سابق راه خود را از هر دو جریان باطل جدا کرده و با پای‌ مردی در راه مقابله با منکرات آبرویی برای آنان باقی نمی‌گذارند.
« قرار است دولت به اعتراف معاون زنان رئیس‌جمهور٬ اولین گام خود برای وارد کردن زنان به ورزشگاه‌ها را بردارد». این نشریه هشدار داده است: «حدود ۴۰ روز باقی است تا مسئولین از این راه باطل برگردند یا آن‌که شاهد یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب‌الله باشند.»