Thursday, May 14, 2015

این قاتلان در ایران میکشند و برای کشته شدگان یمن اشک تمساح می ریزند


آخرین بوسه پدر 
”آكام تلاج” جوان ٢٥ ساله مهابادی که در جریان اعتراضات مردمی مهاباد مجروح و قطع نخاع شدە بود، صبح ديروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت) در بیمارستان جان باخته است
یک روز خشابها پر ا ز تیر شوند
خورشید ستاره گان به شبگیر شوند
دنبال شما بکوچه باسنگ وسفال
انبوه گرسنگا ن سرا زیر شو ند