Saturday, June 20, 2015

30 خرداد سال 60 - عکسی از دوران طلایی آیت الله خمینیبریده روزنامه اطلاعات دوران طلایی آیت الله خمینی
دستگیر شدگان تظاهرات 30 خرداد حتی بدون احراز هویت 
تیرباران شدند