Friday, June 12, 2015

هر جای جهان که رفت اسلام عزیزاز دین شما شادی از ایران پر بست
پشت و کمر مردم بیچاره شکست
هر جای جهان که رفت اسلام عزیز
آنجا را دوزخ و جهنم کردست

مهدی یعقوبی