Thursday, June 11, 2015گفتند پس از شاه همه آزادند
دیدیم به چشم ، گرگ مادرزادند
یک بطری مجانی ولی تحتانی
بر مردم خوش باور ایران دادند

مهدی یعقوبی