Tuesday, June 23, 2015

دو عکس از اعتراضات زنان ایرانی در اوائل انقلابتظاهرات در پشتیانی از محمود طالقانی پس از قهر و خروج وی از تهران در پی دستگیری دو فرزندش به اتهام ارتباط با گروه «پیکار»
 ۲۶ فروردین 1358