Wednesday, July 09, 2014

18 تیر ماه 1387 به روایت تصویر18 تیر سال 1387 در ظاهر به خاطر اعتراض تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون مطبوعات شروع شد اما در جوهر و عمق خویش روایت خشم فروخفته جوانانی بود که از سرکوب آزادی و نابرابری های اجتماعی جانشان به لب رسیده بود . این دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بعد از تجمع به خوابگاه بر گشته بودند که ناگاه ناجوانمردانه در خواب مورد تهاجم یگانهای ویژه سرکوب و لات و لوت های لباس شخصی قرار گرفتند . کتابها را سوزاندند . در دیوار ها را شکستند . عکسهای مصدق و شریعتی و ... را پاره پاره کردند ، دانشجویان را از فراز ساختمانهای خوابگاه به پایین پرتاب کردند . . .
در 18 تیر ماه سال 1378 روزنامه های حکومتی چه نوشتند    ادامه