Friday, July 18, 2014

این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیرسخنانی از ژان پل سارتر
سیمون دوبوار و ژان پل سارتر


برای کشف اقیانوس های جدید


باید جرات ترک ساحل را داشت


این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر ...

ژان پل سارتر