Tuesday, July 22, 2014

دختر فراری


دختر فراری داستان تازه ای از مهدی یعقوبی
 
از خانه که فرار کرد سراسیمه و آشفته بنظر میرسید . نمیدانست در کدام سوراخ سمبه ای باید خودش را پنهان کند . خوانده بود که به دختران فراری در همان ساعات اولیه تجاوز میشود و بعدش باید در فاحشه خانه ها و یا در کشورهای همسایه رد پایشان را پیدا کرد ...