Thursday, July 31, 2014

مغز یک آخوند چیست


شعر طنزی از مهدی یعقوبی


مغز یک آخوند ندانم چه هاست

معدن هر حیله و مکر و ریاست
پر شده یکسر همه علم حدیث
اصل و نسب آمده از انگلیس
در پی پایین تنه با روی زشت
وعده حوری بدهد در بهشت
گریه و زاری سر منبر کند
تا که خلایق همه را خر کند