Saturday, July 26, 2014

الهام چرخنده در راهپیمایی حکومتی روز قدس


  آیا الهام چرخنده که برای کودکان بی گناه غزه اشک تمساح میریزد جانباختگان راه آزادی ایران را هم هرگز دیده است .
آنها با دستهای خالی در خیابانها آمدند و « آزادی » را فریاد زدند 
و رژیم جمهوری اسلامی پاسخ آنها را با گلوله بر مغزها و قلب هایشان داد و یا  پس از دستگیری در زندانها به آنها از زن و مرد تجاوز کرد و یا در زیر شکنجه های وحشیانه کشت .

شهدای ظهر عاشورا یکشنبه 6 دی 1388

الهام چرخنده در راهپیمایی حکومتی روز قدس
عکس از بسیج پرس