Friday, January 02, 2015

وینستون چرچیل و اسلام
وینستون چرچیل سیاست‌مدار و نویسندهٔ بریتانیایی است

چرچیل جایزه نوبل ادبیات را در سال ۱۹۵۳ به خاطر نوشته‌هایش بدست آورد . مردم بریتانیا در رای گیری نوامبر ۲۰۰۲ بی‌بی‌سی ، وینستون چرچیل را به عنوان «بزرگ‌ترین بریتانیایی تمام تاریخ» انتخاب کردند .


مصائبی که اسلام به پیروانش تحميل کرده به راستی وحشتناک و فراسوی پندار آدمیست .
اسلام در پیروان خود تعصب‌های کورکورانه به وجود آورده و آنان‌را مانند کسانی که به بیماری‌های هاری دچار شده باشند به مرض دیوانگی کشانده است.   خرد و درایتشان را برای درک حقایق زندگی کرخ وبی حس میکند ؛ ومسلمانان این حالت را برای خود سرنوشت الهی دانسته و برای خود گریزی از آن نمی‌بیند.

امروز آثار وحشت‌آور دین اسلام را در مسلمانان بسیاری از کشورها میتوان مشاهده کرد.  این افراد در نتیجه نهادینه کردن اصول و احکام اسلام در افکار خود به سرسری نگاشتن زندگی عادت می‌کنند.  روش‌های کشاورزی در این کشورها وا‌پس مانده و شیوه‌های بازرگانی نا استوار گردیده و امنیت مالی در جایی که پیروان اسلام حکومت یا زندگی کنند ایجاد نمی‌شود؛ پیوسته یک حس نفسانی فاسد زندگی مسلمانان را از موهبت‌های زندگی و همچنین از شأن والای انسانی محروم می کند .
هر زنی باید به صورت کالایی مطلق به شکل همسر یا صیغه به مردی تعلق داشته باشد ؛ واین امر تا زمانی که اسلام حاکمیت دارد، الغای کامل بردگی را به تاخیر می‌اندازد .
فرد مسلمان ممکن است  در نگرش شخصی و انسانی دارای خصائل والا و ارزشمندی باشد ولی نفوذ احکام و قوانین این دین رشد افرادی که به این دین ایمان داشته باشند را فلج خواهد کرد؛ در کل میتوان گفت اسلام واپسگرایانه ترین نیرویی است که در دنیای ما وجود دارد .

منبع ایندپندنت  - independent


بخشی از نامه "چرچیل" به ملکه وقت انگلستان :

از آنجایی که هیچ چیز به اندازه اسلام نمیتواند اندیشه را مسموم و فرد و جامعه را به قهقرا و عقب بکشد ، من به علیا حضرت اطمینان میدهم تا اسلام در خاور میانه هست استعمار هم هست .