Sunday, January 04, 2015

از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر - اقل دويست نفر روضه خوان خر دارد
 ایرج میرزا در شِمیران، ۱۳۰۴

بقدر فهم تو کردند وصف دوزخ را
که مار هفت سر و عقرب دو سر دارد

خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند
ز مار و عقرب و آتش گزنده تر دارد

از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر
اقل دويست نفر روضه خوان خر دارد

دويست ديگر جن گير و شاعر و رمال
دويست واعظ از روضه خوان بتر دارد