Monday, January 05, 2015

محسنی اژه ای حرف خود را در مورد محاکمه سران جنبش سبز پس گرفتهنوز چند ساعتی از انتشار خبر محاکمه موسوی و کروبی توسط محسنی اژه ای  نگذشته است که خبر گذاری میزان وابسته به قوه قضاییه این خبر را تغییر داد . 

البته معلوم بود که این رژیم به علت ترس و وحشتی که از محاکمه سران جنبش سبز  دارد از انتشار این خبر به مخمصه خواهد افتاد و مجبور به عقب نشینی . چرا که هنوز که هنوز است بقول همین مقامات حکومتی و ائمه جمعه جنبش عظیم مردم ایران با آن سرکوب خونین آتش زیر خاکستر است و هر آن امکان دارد که با کوچکترین اشتباهی  دوباره مانند کوهی از آتشفشان فوران کند و بود و نبود جمهوری اسلامی را به خطر افکند . 
محاکمه آقایان موسوی و کروبی با آنکه بارها گفته اند برانداز نیستند و در چارچوب همین قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند ، لقمه ای نیست که این نظام بتواند به آسانی قورت بدهد و آب از آّب تکان نخورد .  بی شک این استخوان در گلوی سرکوبگران  و آنهایی که خیزش  عظیم مردم را در سال 88 به خون کشاندند و در زندانها شکنجه و تجاوز ، گیر خواهد کرد .
محسنی اژه ای 4 سال پیش نیز محاکمه سران جنبش سبز را نامحتمل دانسته بود و و با سخنانی ضد و نقیض گفته بود :
 این کار "اقتضائاتی" ( ترس از خیزش مردم ) دارد که تا فراهم نشود "سران فتنه" به پای میز محاکمه کشانده نخواهند شد و امروز باز هم آن حرفها را بعد از سالها تکرار کرده است .