Tuesday, January 20, 2015

عجب پس حوریان هم با حجابند


چند دو بیتی تازه از مهدی یعقوبی