Thursday, February 12, 2015

دهها عکس بی نظیر از انقلاب سال 1357


شادی های مردم در همان روزهای اول انقلاب پژمرده شد
و وعده و وعیدهای رهبران دروغ از کار در آمد