Thursday, February 05, 2015

عکس ها سخن می گویند

رگ و ریشه های داعش
 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند!

 600 نفر را در سینما رکس آبادان زنده زنده سوزاندند
 آتش سوزی سینما رکس پرونده ای که با گذشت 35 سال هنوز در نزد خانواده قربانیان این فاجعه و مردم باز مانده است.