Tuesday, February 24, 2015

عاشقانه های مهدی یعقوبی عاشقانه های ممنوعه
 عاشقانه 36


صبحدم آمده بود
دشت و صحرا شاداب
بر سر زانوایم 
یک فرشته در خواب