Thursday, February 05, 2015

بازار برده فروشان - قیمت دختر 24 ساله


فرق این دو عکس در چیست که عده ای فروش برده های زن توسط داعشی ها را بشدت با آیات و احادیث و روایات محکوم میکنند اما با دیدن عکس دومی سکوت میکنند یا آن را توجیه !؟ 


بازار الخلیل موصل بازار برده فروشان
دختر 24 ساله ,ایزدی تبار قیمت 100/000 دینار 

کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند .

دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب