Friday, February 06, 2015

تاریخ جز تکاپوی بشر در پیگیری هدف هایش نیستتاریخ هیچ کاری نمیکند، هیچ غنای عظیمی ندارد؛ "و در هیچ نبردی نمی جنگد." بلکه این انسان است- انسان واقعی، انسان زنده- که فعالیت میکند، غنا دارد، و در هر نبردی می جنگد. اندیشه باطلی است که گمان کنیم انسان به مثابه ابزاری در دست تاریخ و در راستای هدف های تاریخی به کار گرفته میشود، با این تصور که تاریخ، موجودیتی مستقل دارد. تاریخ چیزی جز تکاپوی بشر در پیگیری هدف هایش نیست.

 ایدئولوژی آلمانی