Friday, February 27, 2015

نصب دوباره تندیس فردوسی ، مقاومت مردم نتیجه داداعتراض مردم علیه برچیدن تندیس فردوسی در یکی از میدان های شهر سلماس آذربایجان غربی توسط نیروهای ارتجاعی از جمله شورای شهر و شهرداری سلماس  نتیجه داد و آنها را به عقب نشینی وا داشت و تندیس فردوسی دوباره در همان میدان شبانه نصب شد . 
در اینجا باید از نیروهایی که از برچیدن تندیس فردوسی زبان به اعتراض گشودند تشکر کرد و بار دیگر تاکید کرد که وقتی مردمی متحد و یکصدا میشوند هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر آنها را نخواهد داشت . بخصوص دست درازی و نابودی فرهنگ یک ملت آنهم در دهه دوم قرن بیست و یکم که جهان بصورت کمی و کیفی تغییر کرده است و دیگر نمیشود مانند گذشته فرهنگ ملتی را نیست و نابود کرد و سوزاند و آب از آب تکان نخورد . 
قابل ذکر است که دهها تندیس از هنرمندان این مرز و بود در میادین مختلف سیستماتیک از طرف ایادی دولتی در اقصا نقاط این مملکت حتی در روز روشن دزدیده و هرگز بر گردانده نشد .منبع سایت شهرداری سلماس

روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی شهرداری سلماس با اطلاعیه ای به جای عذرخواهی از عمل زشت و شوم خود و دشمنی با فرهنگ ایران زمین با وقاحت و پررویی تمام عاشقان فرهنگ این مرز و بوم را که دست به اعتراض گشودند اجانب و بدخواهان  قلمداد کرد . 

مجسمه فردوسی در تهران روز روشن دزدیده شد و هرگز برنگشت