Sunday, August 17, 2014

از مجموع یک میلیون فوک دریای خزر بر اثر آلودگی تنها صد هزار فوک باقی مانده اند



مرگ 900 هزار فوک بر اثر آلودگی
 از مجموع یک میلیون فوک دریای خزر بر اثر آلودگی تنها صد هزار فوک باقی مانده اند