Sunday, August 03, 2014

رگ و ریشه های داعش



مصباح یزدی : اگر شخصی به مقدسات توهین کرد اسلام حق داده خونش را بریزند ، دادگاه هم  نمی خواهد