Wednesday, August 13, 2014

اکثریت نادان و اقلیت خائن
اوریانا فالاچی ،روزنامه نگار برجسته ایتالیایی از وینستون چرچیل سئوال می
کند: "آقای نخست وزیر! شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده
به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید، اما
نمی توانید این کار را در بیخ گوشتان، یعنی در کشور ایرلند که سال هاست با
شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟"

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد: "برای انجام این کار به دو
ابزار مهم احتیاج داریم، که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم."

روزنامه نگار می پرسد: "آن دو ابزار چیست ؟"

چرچیل پاسخ می دهد: "اکثریت نادان و اقلیت خائن."