Saturday, August 23, 2014

چرا اعراب به ایرانیان عجم می گفتند


رگ و ریشه های داعش در ایران وقتیکه به ایران حمله شد , همراه بود با کشتار و قتل و غارت . شهری نبود که دو یا سه بار تصرف نشود و من برای نمونه از دو شهر نام می برم . یکی سیستان است . انچه می گویم منشای ان تاریخ سیستان است که متاسفانه مولف ان معلوم نیست ولی در حدود 400 هجری قمری نوشته شده است . وقتیکه خواستند سیستان را بگیرند , در جلو دروازه شهر میدانی بود تپه ای از کشته ها روی هم گذاشته بودند . فرمانده فاتح روی تپه ی کشتگان ایستاد و گفت : « فرمانروای شهر را بیاورید » پیرمردی با لباس سفید آوردند . پیرمرد پس از اینکه چهره او را با آن کشته ها میبیند فریاد براورده می گوید وای , این همان اهریمن است .
در همین کتاب تاریخ سیستان ذکر شده است با اینکه همه جا را غم و اندوه فراگرفته بود شخصی از شهر میگذشته ندا سر داده بود , با همه ی غم و اندوه چون نوروز است باید شادی کنید .
یکی دیگر از شهر هایی که نام می برم خوارزم است . قتیبه آنجا را فتح کرده بود روز سوم که خوارزم را گرفته بود . در جلو شهر که میدان وسیعی بود برای مردم صحبت می کرد . از جمله گفت از بین فاضلان خوارزم 4000 نفر بیاورند , مردم فکر می کردند مانند انچه بعد ها چنگیز و تیمور کردند می خواهند انها را تعید کند . خوارزم مگر چقدر جمعیت داشته که او 4000 نفر از انها را بخواهد . او دستور داد 1000 نفر در سمت راست و 1000 نفر در سمت چپ و 1000 نفر در پیش و هزار نفر در پشت سر او گردن بزنند و از آن زمان دستور داد از خوارزمیان , هر کس بزبان فارسی صحبت کند زبان او را ببرند .

( علم و دانش در ایران باستان و تاثیر ان بر جهان - مرحوم پرویز شهریاری - ص 8 )


         منبع :هم میهن شبکه اجتماعی ایرانیان ، تالار بحث و گفتگوی هم میهن