Saturday, June 07, 2014

همان بهتر که بی ناموس باشیم


شعر طنز تازه ای از مهدی یعقوبی

اگر ناموس تان در روسری هست
کشیدن چادری بر هر سری هست
اگر ناموس تان « لای » دو تا پا
جماع هر روز و شب همبستری هست
تمام قدر زن یک بیضه مرد
به قانون جزا و کیفری هست
اگر ناموس تان یعنی ضعیفه