Tuesday, June 17, 2014

بوسه دختر و پسر ایرانی در بازی ایران و نیجریهایران اگر چه گلی به دروازه نیجریه نزد 
اما تماشاگرانش چرا . یک نمونه اش را در عکس فوق می بینید

 این بوسه عمود خیمه نظام را لرزاند هر چند با نماد پرچم خرچنگ نشان