Saturday, June 21, 2014

نقاشی مهنا دختر زندانی سیاسی محکوم به اعدام منبع : کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی

زیر باران کودکی پرسید :  « مادر جان
این که می رقصد به روی دار بابا نیست »

گفت مادر : « اشک در چشمان »
: آن که بر گردن طناب و دست در زنجیر بر دار است
نامش آزادیست »